Game Việt HóaShare Code Webgame

Share Webgame Mị Lực Vô Song Offline Việt Hóa

Share Webgame Mị Lực Vô Song Offline Việt Hóa

Webgame Mị Lực Vô Song Offline Việt Hóa là tên việt hóa của tựa game MMORPG đình đám có tên Thiên Giới. Webgame Mị Lực Vô Song Offline Việt Hóa được phát triển bởi Gemen.

Webgame Mị Lực Vô Song Offline phát triển dựa trên bộ engine tiên tiến của hãng phần mềm hàng đầu Adobe. Mị Lực Vô Song Offline tạo nên một thế giới tiên hiệp huyền ảo kì diệu.

Nội dung trò chơi mang đậm tính sử thi hào hùng với 3 bộ lạc lớn: Thái Hư, Chân Võ, Xạ Nhật.

Game có nhiều hệ thống khá đồ sộ như: Cánh, hệ thống thú cưỡi, tiền trang,… Nhưng nhìn chung, Webgame Mị Lực Vô Song Offline cũng không khác gì những webgame nhập vai khác.

Riêng phiên bản được share dưới đây đã được RIP bởi tuan565 và việt hóa đủ có thể chơi mượt. Trước khi cài đặt, hãy tải và sử dụng phiên bản VMWare 12 trở lên.

Có thể bạn thích:   Võ Lâm Quần Hiệp Truyện Việt Hóa Mới Nhất

Hướng dẫn cài đặt Mị Lực Vô Song Offline (video):

Hướng dẫn cài đặt Mị Lực Vô Song online:

Cách 1: Xuất VM của bác tuấn ra định dạng OVF rồi import thẳng vào VPS (nếu bên cho thuê hỗ trợ)

Cách 2: cài từ đầu. Chuẩn bị 1 sever centos 6 (x64)

B1: Cài các thư viện, MYSQL & APACHE

#!/bin/bash
#--MI LUC VO SO AUTO INSTALL SCRIPT --#
svip=`hostname -I | awk '{print $1}'`
mysqlpw=`date +%s | sha256sum | base64 | head -c 12 ; echo`
echo $mysqlpw > /root/mysql_password.txt
#1 - Add User
useradd tianjie -m 
groupadd -r cyops
usermod -a -G cyops tianjie
echo "%i ALL=(ALL) ALL" >> /etc/sudoers

#2-- Cai dat cac thu vien can thiet --#
yum -y install epel-release >/dev/null 2>&1
yum -y install nano wget >/dev/null 2>&1
echo "cai dat thu vien can thiet...."
yum -y install dialog ntp vixie-cron vim-enhanced gcc gcc-c++ flex bison autoconf automake glibc glibc-devel glib2 glib2-devel bzip2 bzip2-devel ncurses ncurses-devel libtool* zlib-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel libtiff-devel fontconfig-devel freetype-devel libXpm-devel gettext-devel curl curl-devel pam-devel e2fsprogs-devel krb5-devel libidn libidn-devel openssl openssl-devel openldap openldap-devel vim* lrzsz screen nss_ldap openldap-clients openldap-servers patch sysstat dstat iftop mlocate ntp iptraf unzip which gdb pstack >/dev/null 2>&1
echo "Cac thu vien cai dat da xong!"
yum -y install git >/dev/null 2>&1
#-- Tai source va build --#
#-- Goi cai dat bao gom:
# protobuf-2.4.1.tar.gz, apr-1.4.5.tar.gz, apr-util-1.3.12.tar.gz, log4cxx-0.10.0.zip -##

mkdir -p /usr/local/src/
cd /usr/local/src/
cd /usr/local/src/MLVS
unzip apache-log4cxx-0.10.0.zip
tar -xzf protobuf-2.4.1.tar.gz
tar -xzf apr-1.4.5.tar.gz
tar -xzf apr-util-1.3.12.tar.gz
rm -f apr-1.4.5.tar.gz apr-util-1.3.12.tar.gz protobuf-2.4.1.tar.gz apache-log4cxx-0.10.0.zip 

cd /usr/local/src/MLVS/protobuf-2.4.1
./configure --prefix=/usr/local/protobuf
make && make install
ln -s /usr/local/protobuf/bin/protoc /usr/bin/
echo "/usr/local/protobuf/lib/" >> /etc/ld.so.conf
echo "/usr/local/lib/" >> /etc/ld.so.conf
ldconfig

cd /usr/local/src/MLVS/apr-1.4.5
./configure --prefix=/usr/local/apr
make && make install

cd /usr/local/src/MLVS/cd apr-util-1.3.12
./configure --prefix=/usr/local/apr-util --with-apr=/usr/local/apr
make && make install

cd /usr/local/src/MLVS/apache-log4cxx-0.10.0
chmod -R 777 *
chmod +x configure
./configure --prefix=/usr/local --with-apr=/usr/local/apr --with-apr-util=/usr/local/apr-util --with-charset=utf-8
make && make install
ln -s /usr/lib64/libssl.so.1.0.1e /usr/lib64/libssl.so.6
ln -s /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.1e /usr/lib64/libcrypto.so.6
ln -s /usr/lib64/libcurl.so.4.1.1 /usr/lib64/libcurl.so.3
cd /root/

yum -y install mysql mysql-server
service mysqld start
chkconfig --level 235 mysqld on

DATABASE_PASS=$(cat /root/mysql_password.txt)
mysqladmin -u root password "$DATABASE_PASS"
# Make sure that NOBODY can access the server without a password
mysql -u root -p"$DATABASE_PASS" -e "UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('$DATABASE_PASS') WHERE User='root'"
# Kill the anonymous users
mysql -u root -p"$DATABASE_PASS" -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User='root' AND Host NOT IN ('localhost', '127.0.0.1', '::1')"
mysql -u root -p"$DATABASE_PASS" -e "DELETE FROM mysql.user WHERE User=''"
# Kill off the demo database
mysql -u root -p"$DATABASE_PASS" -e "DELETE FROM mysql.db WHERE Db='test' OR Db='test\_%'"
# Make our changes take effect
mysql -u root -p"$DATABASE_PASS" -e "FLUSH PRIVILEGES"


yum -y install httpd 
service httpd start
yum -y install php php-pear php-python php-mysql php-mbstring
service httpd restart
service iptables stop
chkconfig iptables off

echo "cai dat hoan tat"
echo "Mat khau root cua SQL: /root/mysql_password.txt"

B2: Dùng Navicat tạo USER, DB và import db vào

B3: Copy Sever, source vào, sửa IP và chạy

Search "192.168.200.100" (11 hits in 3 files)
 D:\mlvs\html\index.php (1 hit)
  Line 12:      $url = 'http://192.168.200.100/login.html?auth='.$auth1.'&sign='.$sign.'&rolename=';
 D:\mlvs\html\login.html (9 hits)
  Line 39:     flashvars.cdn = "http://192.168.200.100/resource";
  Line 40:     flashvars.loginsvr = "192.168.200.100";
  Line 42:     flashvars.webaddr = "192.168.200.100";
  Line 45:     var loadadr = "http://192.168.200.100/resource/PerLoading.swf" + "?" + t;
  Line 64:     var url = "http://192.168.200.100:2900/";
  Line 91:       neww = window.open('http://192.168.200.100/');
  Line 96:       neww = window.open('http://192.168.200.100/');
  Line 100:       window.top.location.href = 'http://192.168.200.100/';
  Line 104:       neww = window.open('http://192.168.200.100');
 D:\mlvs\html\pay.php (1 hit)
  Line 13:  $url = 'http://192.168.200.100:10002/?auth='.$auth1.'&sign='.$sign;

  
  Search "192.168.200.100" (30 hits in 5 files)
 D:\mlvs\tianjie\server_adm\release\Config\loginServerList.xml (6 hits)
  Line 6:     <server ip="192.168.200.100" port="9998"/>
  Line 11:    <server ip="192.168.200.100" port="9901"/>
  Line 16:    <server ip="192.168.200.100" port="10001"/>
  Line 21:    <server ip="192.168.200.100" port="10000"/>
  Line 26:    <server ip="192.168.200.100" port="9913">
  Line 30:    <!--server ip="192.168.200.1006" port="7280"/-->
 D:\mlvs\tianjie\server_adm\release\config.xml (4 hits)
  Line 15:    <superserver port="10101">192.168.200.100</superserver>
  Line 49:    <flat>192.168.200.100</flat>
  Line 91:    <chongzhiIP>192.168.200.100</chongzhiIP>
  Line 93:    <brchongzhiIP>192.168.200.100</brchongzhiIP>
 D:\mlvs\tianjie\server_s1\release\Config\loginServerList.xml (5 hits)
  Line 6:     <server ip="192.168.200.100" port="9998"/>
  Line 11:    <server ip="192.168.200.100" port="9901"/>
  Line 16:    <server ip="192.168.200.100" port="10001"/>
  Line 21:    <server ip="192.168.200.100" port="10000"/>
  Line 30:    <!--server ip="192.168.200.1006" port="7280"/-->
 D:\mlvs\tianjie\server_s1\release\Config\serverList.xml (10 hits)
  Line 5:   <server id="1"    type="1" name="SUPER Server"  ip="192.168.200.100" port="10101"/>
  Line 6:   <server id="11"   type="11" name="RECORD Server" ip="192.168.200.100" port="10102"/>
  Line 7:   <server id="20"   type="20" name="SESSION Server" ip="192.168.200.100" port="10103"/>
  Line 8:   <server id="211" type="21" name="GAME Server"    ip="192.168.200.100" port="10104"/>
  Line 9:   <server id="212" type="21" name="GAME Server"    ip="192.168.200.100" port="10105"/>
  Line 10:  <server id="213" type="21" name="GAME Server"    ip="192.168.200.100" port="10106"/>
  Line 11:  <server id="214" type="21" name="GAME Server"    ip="192.168.200.100" port="10107"/>
  Line 12:  <server id="215" type="21" name="GAME Server"    ip="192.168.200.100" port="10108"/>
  Line 13:  <server id="221" type="22" name="GATE Server"    ip="192.168.200.100" port="10109"/>
  Line 14:  <server id="222" type="22" name="GATE Server"    ip="192.168.200.100" port="10110"/>
 D:\mlvs\tianjie\server_s1\release\config.xml (5 hits)
  Line 15:    <superserver port="10101">192.168.200.100</superserver>
  Line 49:    <flat>192.168.200.100</flat>
  Line 60:    <LogServerIP>192.168.200.100</LogServerIP>
  Line 93:    <chongzhiIP>192.168.200.100</chongzhiIP>
  Line 95:    <brchongzhiIP>192.168.200.100</brchongzhiIP>

Cuối cùng là kiếm 1 cái web quản trị user và bảo mật lại cái API nạp thẻ:

Có thể bạn thích:   Tropico 6 (Việt Hóa)

Trong file config.xml sửa như sau

BillServer>
    <logfilename>/home/tianjie/server_s1/log/billserver.log</logfilename>
    <superport>10001</superport>
    <chongzhiport>10002</chongzhiport>
    <chongzhiIP>127.0.0.1</chongzhiIP>
    <brchongzhiport>10003</brchongzhiport>
    <brchongzhiIP>192.168.200.100</brchongzhiIP>
    <businessport>10004</businessport>
    <mysql>mysql://mlvs:Hkm8976sdf@localhost:3306/mlvs_s1</mysql>
  </BillServer>

File pay.php viết lại để gọi vào localhost:

$url = 'http://127.0.0.1:10002/?auth='.$auth1.'&sign='.$sign;
$result = file_get_contents($url);

MySQL: root/tuan565

ip: 192.168.200.100

Link download:

TẢI XUỐNG

mi luc vo song offline viet hoa
mi luc vo song offline viet hoa
mi luc vo song offline
mi luc vo song offline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button